سوابق کاری برخی از مشتریان نیکان رایانه به شرح زیر می باشد.

سازمان غذاو دارو
شرکت ماهان نت
بانک پاسارگاد
شرکت شفق دانا
شرکت درمالیفت
موسسه سرای بصیرت دل(ماهان تیموری)

بیمه دی
شرکت بک آلدرین
شرکت اسمودرم
شرکت مهاجرتی کاربین
پتروشیمی شیراز
مجموعه فرهنگی تلاش